HarNofOnline.com

The Information Gemach serving the Har Nof community of Jerusalem                     לע"נ חיים צבי ע"ה בן ראובן

Gefen
Meiersdorf

בס"ד אלול תשס"ח

 

העירוב השכונתי הר נוף

 

 בשבועות האחרונים הגיעו פניות רבות לאנשי ועד העירוב השכונתי לברר מהם גבולות העירוב, וזאת בעקבות ידיעות על חבלות בעירובים העירוניים. לאור זאת מצאנו לנכון לפרט שוב לציבור את המקומות בשכונה שאינם כלולים בעירוב השכונתי.

 

א.     רחוב הרב רוזנטל (הרב ניסים לשעבר) כולו, פרט לקטע הסמוך לרחוב חי טייב, אינו כלול בעירוב השכונתי,  אך כלול בעירוב הכללי של הבד"ץ. (גם מגרש החניה שלפני המדרגות העולות לבנין שאולזון 32 אינו כלול בעירוב השכונתי)

 ב.  השביל העובר מאחורי רחוב אדמו"ר מבויאן, ממגרש החניה ליד בנין חי טייב 2 אל אחורי  ביהכ"נ  הדת"ל, אינו כלול לא בעירוב השכונתי ולא בעירוב הכללי של הבד"ץ.

     ג.  השביל העובר מאחורי רחוב אבן דנאן והרחבה שמאחורי ישיבת דרך השם אינם כלולים לא בעירוב השכונתי ולא בעירוב הכללי של הבד"ץ.

     ד.   הגינה  בסוף  רחוב  אבן  דנאן  אינה כלולה בעירוב השכונתי, חלק הגינה הקרוב לשכונה כלול בעירוב  הכללי של הבד"ץ  וחלק  הגינה  הרחוק  יותר מהשכונה אינו כלול בעירוב הבד"ץ. (יש לשים לב לעמודים ולחוטים)

    ה.  הגינה בסוף רחוב זרח ברנט והשביל  המוביל  מרחוב  זרח  לרחוב  אגסי  אינם  כלולים  בעירוב            השכונתי אך כלולים בעירוב הכללי של הבד"ץ.

 ו.  דרך העפר הממשיכה אחרי סוף רחוב אגסי אינה כלולה בעירוב השכונתי אך כלולה בעירוב הכללי של הבד"ץ.

 ז.  החצר שמאחורי ישיבת דרך חכמה אינה כלולה בעירוב השכונתי אך כלולה בעירוב הכללי של הבד"ץ.

 ח.  קטע רחוב בית הדפוס שבין החניונים של אגד וכן החניונים עצמם כלולים בעירוב השכונתי, המשך רחוב בית הדפוס אינו כלול בעירוב השכונתי אך כלול בעירוב הכללי של הבד"ץ.

 ט.  קטע רחוב קצנלנבוגן המוביל מצומת רחוב הקבלן לרחוב כנפי נשרים אינו כלול בעירוב השכונתי אך כלול בעירוב הכללי של הבד"ץ. (צומת הרחובות קצנלנבוגן, בית הדפוס, הקבלן כלול גם בעירוב השכונתי)

 י.  השטחים שבין הבנינים הקבלן 53 עד 57 לבין רחוב הרב רוזנטל (הרב ניסים לשעבר) אינם כלולים בעירוב השכונתי אך כלולים בעירוב הכללי של הבד"ץ.

 יא.  תחילת רחוב שאולזון, עד אחרי הכניסה לרחוב שאולזון 1, אינה כלולה בעירוב השכונתי אך כלולה בעירוב הכללי של הבד"ץ.

      יב.  השטח בגן הפסגה סביב מאגר המים אינו כלול בעירוב השכונתי.

 יג.  השטחים הצרים שבין רחוב  זרח ברנט ורחוב פרנס לבין רחוב שאולזון  (שאין בהם שום שימוש)אינם כלולים בעירוב השכונתי. ישנן חצרות בשולי השכונה שאינן כלולות בעירוב השכונתי.

   חלק מהדרך לבית החולים שערי צדק ולבית וגן, דרך היער, אינו כלול בעירוב הכללי של הבד"ץ. 

   כל המקומות הנ"ל כלולים בעירוב המועצה הדתית.

   לשם בירורים נוספים אפשר לפנות לטל.6519992 או 6528752 או  6528762  כמו כן ניתן להשיג את החוברת על העירוב השכונתי שבה מוסברים כל עניני העירוב.

 

 

..